Humane Society starts program to walk shelter dogs