Arizona Board of Education votes to sue Diane Douglas