Nintendo Tour at the Arrowhead Mall

Fox 10's Liz Kotalik went to the Arrowhead Mall to check out the Nintendo Tour. (6-24-16)